கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

புதன், மே 02, 2012

முன்னோக்கிய பயணிப்பில்....


இயற்கையும் செயற்கையும்

பின்னோக்கி நகர்கிறது ...

நமது முன்னேறும் பயணிப்பில்!........கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.