கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

ஞாயிறு, செப்டம்பர் 22, 2013

தளிர்களின் நிழல்

உதிரும் சருகுகளின்
பாதையில் தெளிவாய்...
தளிர்களின் நிழல் !

...........கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்