கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

திங்கள், மார்ச் 02, 2009

மனிதநேயத் துளிகள்

விட்டுக்கொடுக்கும்
பண்பை வளர்த்தன...
ஒற்றையடிப்பதைகள்!

........கா. ந. கல்யாணசுந்தரம்.