கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 23, 2011

கனவுத் தொழிற்சாலைகள்

கனவுத் தொழிற்சாலைகள்
மனிதத்தின் முதலீடுகள்
எல்லையற்ற ஆசையின்
ஆளுமையில் அவைகள்
ஒரு போருக்கான
கருவிகளின்
உற்பத்திக் கூடங்களாகின்றன....
இனியாவது
கவனத்துடன் இருப்போம்
மற்றவர்கள்
நம்
கனவுகளையாவது
விட்டு வைக்கட்டும்
களவாடாமல்!